Velkoobchod školních a kancelářských potřeb

Reklamační řád


A. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje podmínky uplatňování reklamace dodávek zboží zakoupeného v internetovém obchodě společnosti Tempus, s.r.o. konečným spotřebitelem. Každá zásilka zboží obsahuje fakturu a dodací list, který slouží současně jako záruční list. Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zásilku pečlivě zkontrolovat. Je-li viditelně porušená a je zjevné, že případná škoda na zboží vznikla při přepravě, je nutné reklamovat škodu přímo u dopravce sepsáním reklamačního protokolu na místě při převzetí zboží. Pozdější reklamace přepravních služeb nebude přepravcem ani prodávajícím uznána.


B. Podmínky reklamace

Důvodem reklamace u prodávajícího může být poškozené nebo nefunkční zboží, neúplná dodávka nebo zboží zaměněné za jiné. Pokud kupující zjistí po otevření neporušené zásilky některý z uvedených důvodů reklamace, je povinen bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u prodávajícího. Reklamaci je možné podat e-mailem, faxem nebo poštou a je nutné uvést číslo faktury nebo dodacího listu, popsat zjištěné závady a vyžaduje-li to povaha reklamace, doručit zboží na vlastní náklady zpět na adresu prodávajícího. Reklamované zboží nelze zasílat na dobírku, taková zásilka nebude přijata. Prodávající rozhodne o přijetí reklamace ve lhůtě do 3 pracovních dnů, výsledek oznámí kupujícímu a dohodne se s ním na dalším postupu. Přijatá reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedojde-li k jiné dohodě. Opravené, vyměněné nebo chybějící zboží zašle prodávající kupujícímu na svoje náklady.


C. Záruka a záruční lhůta

Na zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta , která začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím. Do záruční doby se nezahrnuje doba, kdy je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové se záruční lhůta neprodlužuje. Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví v průběhu záruční doby. V takovém případě má kupující právo uplatnit reklamaci za podmínek uvedených v odstavci B tohoto reklamačního řádu. Práva vyplývající ze záruky zanikají mimo jiné, pokud byl výrobek používán v rozporu s návodem, byl nevhodně skladován, při poškození živelnými pohromami nebo jinými vnějšími vlivy (například mrazem, sluncem aj.), při porušení ochranných pečetí nebo jiném neodborném zásahu apod.


D. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád se řídí ustanoveními občanského zákoníku, je nedílnou součástí obchodních podmínek internetového obchodu společnosti Tempus, s.r.o. a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den odeslání internetové objednávky kupujícím.